JobbPortalen.no

Som regel avtales det at de første 6 måneder i et arbeidsforhold er å anse som prøvetid. Hvilke regler gjelder for prøvetid? Hvor lenge varer prøvetiden, og hvor fritt står egentlig arbeidsgiver til å gå til oppsigelse under prøvetiden?

Vilkår for å gyldig avtale prøvetid
En forutsetning for at en avtale om prøvetid er gyldig, er at partene har avtalt prøvetiden skriftlig, før arbeidstaker tiltrer sin stilling.

Prøvetidens lengde
Det er lov å avtale inntil 6 måneders prøvetid. Ut over denne perioden, kan prøvetiden kan kun utvides med fravær som ikke skyldes arbeidsgiver, og forutsatt at partene skriftlig avtalte en slik adgang til utvidelse av prøvetiden før arbeidstakeren tiltrådte stillingen.

Oppsigelse i prøvetiden
Ved starten på et arbeidsforhold vil arbeidsgiver ofte ha et visst behov for å vurdere den nyansattes tilpasning til arbeidet, herunder om han er skikket til arbeidet, og om han fungerer sosialt med de øvrige ansatte. Dette er det tatt høyde for i reglene om oppsigelse i prøvetid, som kan avtales gjennom arbeidskontrakten for inntil seks måneder. Prøvetiden kan forlenges i enkelte tilfeller, f.eks. hvis den ansatte har lengre syke- eller permisjonsfravær.

Det er arbeidsmiljølovens § 15-6 som regulerer adgangen til å si opp en ansatt i prøvetiden, og regelen lyder som følger:

”Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.”

I dette ligger det at det strenge oppsigelsesvernet en arbeidstaker utenfor prøvetid har, er lempet noe. I en høyesterettsdom fra 2003 ble det fra uttalt at det var en «Ikke uvesentlig» lavere terskel for å si opp ansatte i prøvetid. Nøyaktig hvor denne terskelen vil være i praksis er ikke alltid lett å si, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er på den annen side ikke anledning til å si opp en arbeidstaker med henvisning til prøvetiden, med mindre oppsigelsen er begrunnet i vedkommendes «tilpasning til arbeidet», «faglige dyktighet» eller «pålitelighet».

I vurderingen av om oppsigelse i prøvetiden er berettiget, må det tas høyde for at en nyansatt vil ha behov for en tilpasnings- og opplæringsperiode, og således ikke vil kunne yte maksimalt fra første dag. Dersom arbeidstakeren ikke får den nødvendige opplæring og oppfølgning for å komme inn i arbeidssituasjonen, vil en oppsigelse begrunnet med manglende tilpasning eller faglig dyktighet kunne være ugyldig. Det finnes rettspraksis på at oppsigelsen er kjent ugyldig fordi arbeidsgiver ikke hadde tatt hensyn til at den ansatte ikke hadde fått nok oppfølgning og opplæring i arbeidet.

Utover at adgangen til å si opp en ansatt under prøvetid er videre enn for øvrige ansatte, har en oppsigelse under prøvetid enkelte fordeler for arbeidsgiver, sammenlignet med ordinære oppsigelser. For det første vil arbeidstaker som blir oppsagt i prøvetiden normalt ikke kunne kreve å stå i stillingen frem til saken er rettskraftig avgjort, slik øvrige arbeidstakere som hovedregel har rett til.

Videre vil oppsigelsestiden i prøvetiden være 14 dager, med mindre en lengre oppsigelsesfrist er avtalt. Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra oppsigelsen er mottatt av arbeidstakeren, og ikke fra den første dagen i neste måned, som for ordinære oppsigelser.

Det er viktig å være klar over at også oppsigelse i prøvetiden følger de strenge formkravene som gjelder for ordnære oppsigelser, og at det også for oppsigelse i prøvetiden gjelder et saklighetskrav.

Oppsummert har også ansatte under prøvetid et sterkt oppsigelsesvern, men en oppsigelse vil normalt anses som saklig og derved lovlig der en ansatt ikke klarer å tilpasse seg til eller utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte, til tross for at vedkommende har fått god oppfølging og opplæring, samt oppfordring til å endre forhold som arbeidsgiver ikke finner akseptable.

Materiell er gjengitt etter tillatelse fra Advokat Eivind Arntsen, som er partner i DALAN Advokatfirma DA 
og redaktør av nettstedet arbeidsrettsadvokaten.no