JobbPortalen.no

Konkurranseklausuler, konkurranseforbud, karensavtaler eller ikke-rekrutteringsklausuler er alle forskjellige betegnelser for bestemmelser i arbeidsavtaler som legger begrensninger på hva arbeidstakeren kan foreta i en periode etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Det har blitt stadig vanligere at det tas inn slike klausler om konkurranseforbud i arbeidsavtaler. Konkurranseklausulene kan utformes noe forskjellig, men som regel innebærer de at arbeidstaker ikke skal starte en konkurrerende virksomhet eller ta ansettelse i en konkurrerende bedrift etter at ansettelsesforholdet er opphørt, eller gis forbud mot å rekruttere kunder eller ansatte fra sin tidligere arbeidsgiver.

Når kan en konkurranseklausul gyldig avtales?
Konkurranseklausuler avtales som regel i selve arbeidsavtalen. Det er ikke noe generelt forbud mot å inngå avtaler med konkurranseklausuler, så utgangspunktet er at det her er avtalefrihet.

Ikke alle konkurranseklausuler er likevel gyldige. Et konkurranseforbud kan medføre betydelige begrensninger for arbeidstaker og dennes karriere, samtidig som det for samfunnet generelt vil være uheldig at arbeidstaker blir stående utenfor arbeidsmarkedet i en periode. Lovgiver har derfor bestemt at konkurranseklausuler er ugyldige dersom de strekker seg lenger enn påkrevd for å verne mot konkurranse. I vurderingen av hva som må anses påkrevd, må det vurderes hvor lang tid konkurranseforbudet gjelder for, hvilket omfang det har og om arbeidstaker mottar vederlag for ventetiden (karensperioden).

Konkurranseforbudets varighet.
Hvor lang varighet det er lovlig å avtale at konkurranseforbudet skal ha, må vurderes i forhold til hvor omfattende forbudet er og den stillingen som arbeidstaker har hatt. Videre er det et moment hvorvidt den ansatte får kompensasjon for tap av lønn i karensperioden. Domstolene har imidlertid godtatt klausuler med forbud i 12 måneder uten kompensasjon.

Konkurranseforbud for ansatte i underordnede stillinger.
Det er en snevrere adgang til å avtale konkurranseforbud dersom arbeidstaker har vært ansatt i en underordnet stilling. For en arbeidstaker ansatt i en underordnet stilling er en konkurranseklausul i utgangspunktet ikke gyldig. En konkurranseklausul kan bare avtales dersom stillingen gir den ansatte et innblikk i virksomhetens kundekrets eller forretningshemmeligheter, og denne informasjonen kan brukes til å skade virksomheten betydelig.

Konkurranseklausuler ved oppsigelse uten saklig grunn.
Dersom arbeidstaker blir sagt opp uten saklig grunn, faller konkurranseklausulen bort. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og arbeidstaker sier opp selv som følge av dette.

Brudd på en konkurranseklausul.
Dersom arbeidstaker bryter en konkurranseklausul, kan arbeidsgiverbegjære midlertidig forføyning for tingretten. Retten kan da bestemme at arbeidstakeren ikke lenger skal arbeide i den virksomhet som omfattes av konkurranseklausulen.

Begrensninger der konkurranseforbud ikke er avtalt.
I ethvert arbeidsforhold foreligger det en ulovfestet lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten vil sette en grense for i hvilken grad arbeidstaker kan drive med konkurrerende virksomhet. Denne gjelder hovedsakelig mens arbeidsforholdet består, men også til en viss grad etter arbeidsforholdet er opphørt. Brudd på lojalitetsplikten kan gi grunnlag for oppsigelse og avskjed.

Lovreguleringer på vei!
Departementet har i flere år utredet mulighetene for å lovregulere bruken av konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler. Det er likevel pr mars 2014 uvisst når det vil komme et konkret lovforslag

Materiell er gjengitt etter tillatelse fra Advokat Eivind Arntsen, som er partner i DALAN Advokatfirma DA 
og redaktør av nettstedet arbeidsrettsadvokaten.no