JobbPortalen.no

Skal det beregnes feriepenger av bonus som er utbetalt i tillegg til vanlig lønn?

Stadig flere har et avlønningssystem der bonus er en viktig del av den totale årslønnen. Spørsmålet blir da om utbetalt bonus skal medregnes i feriepengegrunnlaget. Siden det i mange tilfeller kan dreie seg om betydelige beløp, blir spørsmålet viktig både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Som den klare hovedregel kan en slå fast at det skal beregnes ordinære feriepenger på bonus. Årsaken til dette er at bonus er en del av arbeidsvederlaget, som er feriepengeberettighet. Det er som hovedregel ikke adgang til å avtale andre ordninger (for eksempel at bonus eksplisitt avtales å ikke gir grunnlag for feriepenger). Dette følger av at reglene om feriepenger er regulert i ferieloven, som er vernelov som er ufravikelig til ugunst for arbeidstaker.

Ingen regel uten unntak?
Som på mange andre områder finnes det unntak fra hovedregelen, men dette gjelder der bonusen representerer en fullstendig deling av netto utbytte fra virksomheten. Her er det logisk at siden det ikke «er mer igjen» å betale feriepnenger med, blir ikke arbeidsgiver pliktig til å bekaste virksomheten med de kostnadene feriepenger utgjør.

Har du spørsmål om bonus og feriepenger? Ta kontakt med advokat Eivind Arntsen: Telefon 2137 8000

Materiell er gjengitt etter tillatelse fra Advokat Eivind Arntsen, som er partner i DALAN Advokatfirma DA 
og redaktør av nettstedet arbeidsrettsadvokaten.no