JobbPortalen.no

Alle ønsker vi oss et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Det gir oss de beste forutsetninger for å gå til jobben med glede, og legger forholdene til rette for videreutvikling, læring og mestring. 

Ansvaret for et godt arbeidsmiljø ligger på lederen og ledelsen som selv skal ha gode vilkår.

Utdanningsforbundet sier det godt i denne setningen: "Et godt og inkluderende arbeidsliv verdsetter mangfold og ulikheter, og den enkelte arbeidstaker får bruke sine særlige evner og sterke sider. Arbeidslivet må ha rom for variert innsats og funksjonsevne gjennom livet"

Arbeidsglede, begeistring, motivasjon og engasjement er områder vi alle bør ta ansvar for å skape! Gjennom å sette fokus på initiativ, mot og egne evner skaper vi arbeidsglede, samhold og begeistring. Iblandet humor og litt glad galskap kan vi sammen jobbe med og mot områder som stress, travelhet og et stadig større fokus på effektivitet.

Livet er for kort til ikke å ha det morsomt, det kommer dog ikke av seg selv!

Nettet er en vidunderlig inspirasjon til informasjon. Vi anbefaler disse lenkene

♦ Arbeidsdepartementet
Regjeringens mål med arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitikken er et arbeidsliv med plass for alle, som sikrer arbeidstakernes behov for vern og trygghet, og som gir en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen i næringslivet.Det er virksomhetene selv som er ansvarlig for å forebygge ulykker og helseskade som følge av arbeid. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene skal bidra til dette ved å påvirke at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).
Besøk Arbeidsdepartementet:

♦ Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsmiljøsenteret er en sentral bidragsyter for utvikling av sikre og velfungerende arbeidsplasser i Norge. Arbeidsmiljøsenteret ble etablert så tidlig som i 1936, den gang under navnet Vern og Velferd. Partene i arbeidslivet og staten har hele tiden vært viktige støttespillere. Leder Anders Folkestad i UNIO er styreleder i Arbeidsmiljøsenteret. Ellers er HSH, Fagforbundet, YS, Arbeidstilsynet, Statoil ASA, PreSenter/IRIS og de ansatte representert i styret.

Opplæring, informasjon og opplysningsarbeid har stått helt sentralt i Arbeidsmiljøsenterets historie, og organisasjonen er fortsatt en sterk aktør i arbeidet med å få satt verne- og miljøvirksomhet på arbeidsplassene inn i en større sammenheng.
Besøk Arbeidsmiljøsenteret:

♦ Idebanken
Arbeidsmiljøet har stor innvirkning på de ansattes helse, trivsel og yteevne. Å skape et godt arbeidsmiljø er derfor viktig både for å øke nærværet på arbeidsplassen og for å sikre kvaliteten på det virksomheten produserer. HMS-tankegangen står sterkt i Norge, og de fleste virksomheter har gode rutiner for å redusere risiko og forebygge belastninger i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Mindre utbredt er det å tenke helsefremmende, det vil si å styrke de faktorene i arbeidsmiljøet som gir helse. Nedenfor finner du gode eksempler både på forebyggende HMS-arbeid og helsefremmende arbeid. I tillegg finner du temahefter som omhandler viktige sider ved arbeidsmiljøet, samt en stor samling nyttige ressurser.
Besøk Idebanken:

 Norge.no
Arbeidsmiljøet er summen av de fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske forholdene på en arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Loven tar for seg blant annet arbeidstid, stillingsvern, medvirkning og permisjonsregler. 
Besøk Norge.no:

 Statens arbeidsmiljø institutt
Et bredere bilde av eksponeringsforhold og helse i norsk arbeidsliv enn hva som noen gang har blitt presentert, med status og trender for arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader etter yrkesgrupper, næringsgrupper, aldersgrupper og kjønn. 
Besøk Statens arbeidsmiljø institutt:

 Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet engasjerer seg sterkt i arbeidet med medlemmenes arbeidsmiljø. Å sikre medlemmene et trygt og godt arbeidsmiljø er en av Utdanningsforbundets viktigste oppgaver. Et godt arbeidsmiljø gir gode vilkår for utvikling og læring. Gode rammevilkår er også en viktig faktor for profesjonell yrkesutøvelse.
Besøk Utdanningsforbundet: