JobbPortalen.no

Lønnstilskudd kan lande deg jobb

Lønnstilskudd kan lande deg jobb

Lønnstilskudd kan lande deg jobb

Norge har et av de aller beste systemene for å kunne hjelpe deg som står utenfor arbeidslivet.Når du søker jobb og ikke kommer i mål med en god CV og et vell formulert søknadsbrev, kan NAV være redningen. De kan hjelpe deg med støtte slit av arbeidsgiver tør gi deg den sjansen du fortjener. 

Om du er arbeidsvillig, men ikke har alle de riktige kvalifikasjonene eller av medisinske årsaker ikke kan jobbe 100%, er det enda mer krevende å finne jobb. Du kan levere den aller beste CV-en og et søknadsbrev som virkelig skiller seg ut, men du må aldri lyve for arbeidsgiver. Det vil i de aller fleste tilfeller slå negativt ut. Da er det langt bedre å snakke med NAV først og sjekke om du kan få lønnstilskudd, som gjør at arbeidsgiver ikke må betale hele lønnen din. 

Hva er lønnstilskudd?
Lønnstilskudd er en støtte fra NAV som tildeles arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne eller som finner det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet på like vilkår som alle andre. En bruker kan i dag bli innvilget enten tidsbegrenset eller varig tilskudd. Et varig tilskudd tildeles kun i de tilfeller der det er medisinsk bevist at brukeren ikke kan yte 100% i den stillingen de er ansatt i.

Nye regler
I den nye ordningen, som trådte i kraft i januar 2016, presiseres det at varig lønnstilskudd i hovedsak skal brukes som et verktøy for økt rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser. Med andre ord, skal tiltaket brukes for dem som står utenfor arbeidslivet. Først etter at rettigheten til sykepenger er frafalt, kan de søke om tilskudd under den nye ordningen. Det kreves også at brukeren står i reell fare for å havne utenfor arbeidslivet om tilskudd ikke innvilges.

Eksempel
Geir er ansatt i fast 100% stilling som lærer, som er en stilling han har holdt i over 8 år. Grunnet Geirs plager med Parkinson, klarer han mindre og mindre. Arbeidsgiveren han gjort sitt beste for å tilrettelegge for Geir og hans plager. Etter 12 måneder på 100% sykemelding, vurderer NAV det slik at det ikke er hensiktsmessig å verken omskolere eller tilby Geir ny jobb. Man kommer også til at situasjonen til Geir er varig. Geir ønsker fortsatt å jobbe de timene han kan, og i samråd med arbeidsgiver søker de NAV om varig lønnstilskudd. NAV innvilger 60% tilskudd, Geir fortsetter i 100% stilling, beholder 100% lønn og arbeidsgiveren får refundert 60% av lønnen fra NAV. 

Fravær etter innvilget lønnstilskudd
En arbeidstaker som får innvilget varig lønnstilskudd kan på ingen måte bruke dette som en unnskylding for å være mer borte fra arbeidsplassen. I Geirs tilfelle skal han være til stede på arbeidsplassen 100% av arbeidstiden i henhold til gjeldende arbeidsavtale, men arbeidsgiver kan ikke kreve at Geir jobber mer enn 40%. Skulle Geir bli sykemeldt igjen, gjelder fortsatt de vanlige reglene for sykemelding i arbeidslivet. 

Uføretrygd og lønnstilskudd
En kjærkommen endring i den nye ordningen er at den åpner for å innvilge lønnstilskudd også for brukere som allerede har fått innvilget uføretrygd. Det er selvsagt klare bestemmelser for hvor mye brukeren kan tjene, men det åpner en dør som i mange år har vært stengt for brukere av uføretrygd.

Stillingsprosent kontra tilskudd
Varig lønnstilskudd er som nevnt tidligere hovedsakelig ment for de som står utenfor arbeidslivet. Reglene er klare på at det skal være snakk om en fast stilling for at lønnstilskudd skal kunne innvilges. Tilskudd kan dog innvilges om det er klare indikasjoner på at den midlertidige stillingen kan bli omgjort til fast stilling innen 6 måneder. 

Andel av lønn i tilskudd
Det første året lønnstilskudd innvilges, kan tilskuddet maksimalt dekke 75% av utgiftene til lønn og sosiale utgifter. Etter det første året skal tilskuddet maksimalt dekkes 67%. Maksimalt kronebeløp som kan innvilges er 5 G, eller 450.340 kroner. 

JobbPortalen samarbeider med CV-malen.no Med over 200.000 registrerte brukere i Skandinavia hjelper de deg med tips, råd og konkrete maler slik at du kan skape en profesjonell CV og et personlig brev på få minutter.